Supplier Information

Zie voor details over bepaalde Atradius-kantoren in die landen onze contactgegevens.

Atradius N.V. is de moedermaatschappij van de Atradius Groep

Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 (0)20 553 9111
Fax: +31 (0)20 553 2811 
E-mail: customerservice.nl@atradius.com

Kamer van Koophandel registratienummer (Amsterdam): 34196963
Btw-nummer: 8126.11.378.B.01


Raad van Bestuur van Atradius N.V.:
David Capdevila (Voorzitter)
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge

 


 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.