Dokumenty wymagane w procesie likwidacji szkody

Jakie dokumenty są wymagane przez Ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examining documents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W procesie likwidacji szkody Atradius wymaga:

 • kopii faktur,
 • historii współpracy z odbiorcą w formie arkusza kalkulacyjnego,
 • raportu z działań prowadzonych przez firmę windykacyjną,
 • kopii wszystkich dokumentów i pism związanych z toczącym się postępowaniem sądowym, komorniczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym (jeżeli występują).

Lista wymaganych dokumentów (w kolejności ich powstania) w zależności od rodzaju postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
 

Postępowanie restrukturyzacyjne

a) Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 • umowa o sprawowanie nadzoru zawarta przez Odbiorcę z nadzorcą układu;
 • propozycje układowe;
 • spis wierzytelności;
 • karta do głosowania wypełniona i podpisana przez Ubezpieczającego;
 • postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

b) Przyspieszone postępowanie układowe:

 • postanowienie sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego;
 • spis wierzytelności;
 • propozycje układowe.

c) Postępowanie układowe

 • postanowienie sądu o otwarciu postępowania układowego;
 • spis wierzytelności;
 • propozycje układowe.

d) Postępowanie sanacyjne

 • postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego;
 • spis wierzytelności;
Postępowanie upadłościowe 
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej (ewentualnie postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości);
 • zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego (obowiązek zgłoszenia wierzytelności do postępowania leży po stronie Ubezpieczającego);
 • potwierdzenie od sędziego-komisarza o wciągnięciu wierzytelności na listę wierzytelności;
 • informacja, iż Dłużnik wniósł sprzeciw (opcjonalnie”).


 

Ponadto, wszelkie możliwe informacje lub pisma z sądu, od zarządcy lub Odbiorcy dotyczące prowadzonych postępowań również powinny zostać przekazane do Ubezpieczyciela.

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłości likwidacyjnej za Dzień Wystąpienia Zdarzenia Szkodowego przyjmuje się datę otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub datę postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dodatkowe informacje lub dokumenty, jeśli w trakcie analizy sprawy nasuną się jakieś wątpliwości dotyczące zgromadzonej dokumentacji.

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Monitoring należności

Produkt

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

Windykacja sądowa

Produkt

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.