DCA Update

Nieuwe wetgeving en veranderingen in het politieke en economische klimaat stellen ons dagelijks voor nieuwe uitdagingen.

Beste Klant,

Nieuwe wetgeving en veranderingen in het politieke en economische klimaat stellen ons dagelijks voor nieuwe uitdagingen.  Het gaat hier in het bijzonder over de verscherpte sancties in de internationale economische betrekkingen die plotseling iedereen kunnen treffen.
 
Meer info over de internationale sanctiewetten treft u op deze website.
 
Gezien deze wijzigingen hebben wij recent onze inkasso-overeenkomst aangepast en een extra clausule opgenomen.
 
De exacte tekst vindt u hieronder:
 

Sancties

Wij zullen onze Diensten niet (blijven) verlenen en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de inning, betaling of overdracht van enig Incassogeld uit hoofde van deze Overeenkomst indien de verlening van onze Diensten, of de inning, betaling of overdracht van enig Incassogeld ons zou blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking krachtens resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wet- of regelgeving van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of enige toepasselijke nationale sanctiewet- of regelgeving.

Bovendien hebben wij een verdere clausule aangepast:

 

Duur, Beëindiging en Uitloopperiode
(…)
Onverminderd de bepalingen krachtens de toepasselijke wetgeving, heeft elke partij het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, of op een door de partij die deze Overeenkomst beëindigt te bepalen datum, (i) wanneer de andere partij het voorwerp wordt van een faillissements- of insolventieprocedure krachtens de wetgeving van haar land, (ii) wanneer de andere partij een wezenlijke bepaling van deze Overeenkomst niet nakomt of schendt en dit verzuim of deze schending, voor zover mogelijk, niet binnen een redelijke termijn, te bepalen door voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de beëindigende partij, wordt hersteld, of (iii) een van uw bestuurders, of degenen die zeggenschap over u hebben of meer dan 50% van u bezitten, een aangewezen persoon of entiteit worden krachtens resoluties van de Verenigde Naties of sanctiewetten of -voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika of het equivalent daarvan krachtens enige andere toepasselijke nationale sanctiewetten of -voorschriften.
 


Steeds tot uw dienst,
 
Client Relations Belgium

(+32) 81 324 544

clientrelationsbe@atradius.com