Nota prawna

W sytuacji, kiedy konkretne produkty lub usługi są udostępniane na stronie internetowej, zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki użytkowania.

Akceptacja

Przed skorzystaniem ze strony internetowej należy przeczytać i zaakceptować przedstawione warunki użytkowania. Korzystając ze strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków użytkowania. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy powstrzymać się od korzystania ze strony internetowej.

Własność

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki Atradius N.V. i jej spółek powiązanych i podmiotów zależnych (dalej zwanymi wspólnie i oddzielnie „Atradius”).

Miejsce prowadzenia działalności

Spółka Atradius sprawuje kontrolę nad niniejszą stroną internetową i obsługuje ją z terytorium Holandii. Spółka nie gwarantuje, że informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są stosowne lub udostępnione w innych lokalizacjach. Strony internetowe spółki Atradius, które dotyczą wybranych jurysdykcji są zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w tych jurysdykcjach. Nie udziela się gwarancji w przypadku stosowania danych zawartych na tych stronach w innych jurysdykcjach.

Wersje

Spółka Atradius może zmienić przedstawione warunki użytkowania w dowolnym momencie, bez dodatkowych wyjaśnień. Zmiany będą dostępne w sekcji „Nota prawna”. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian jest równoznaczne ze zgodą na te zmiany oraz pozostałą treść warunków użytkowania. W związku z tym należy okazjonalnie sprawdzać, czy nie pojawiły się uaktualnienia wersji warunków użytkowania.

Prawidłowość

Spółka Atradius dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej informacje były prawidłowe i aktualne. Informacje te służą wyłącznie ogólnemu rozeznaniu w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowania. Zakres zastosowania oraz wpływ tych informacji ulega zmianie w zależności od konkretnych faktów, do których się odnoszą. W związku ze zmienną naturą praw, zasad i wytycznych, a także z zagrożeniami nierozerwalnie związanymi z komunikacją elektroniczną, w informacjach prezentowanych na niniejszej stronie internetowej mogą pojawić się opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości. Wszystkie informacje na niniejszej stronie internetowej są przedstawiane w aktualnej postaci (as is).

Należy dokonać samodzielnej oceny prawidłowości, kompletności i użyteczności wszystkich przedstawionych opinii, porad, usług oraz innych informacji. Wszystkie informacje zawarte na stronach prowadzonych przez podmiot spółki Atradius są rozpowszechniane zgodnie z założeniem, że autorzy i osoby publikujące oraz przedstawiające treści nie wydają profesjonalnej opinii i nie udzielają profesjonalnych porad w zakresie kwestii prawnych, księgowych i innych oraz kwestiach dotyczących konkretnych faktów i zagadnień. W związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek formę wykorzystania wyżej wymienionych informacji. Szczegółową analizę poszczególnych przypadków musi przeprowadzić doradca danego podmiotu.

Dostępność

Spółka Atradius dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swoich stron internetowych. Spółka nie gwarantuje jednak ich całkowitej dostępności i nie może być pociągana do odpowiedzialności w związku ze stratami poniesionymi w wyniku ograniczonej dostępności stron internetowych.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do wzorów użytkowych, prawo do baz danych, a także każde inne prawo do własności intelektualnej zawartej w każdym tekście, obrazie, grafice, logo, treści dźwiękowej, oprogramowaniu i innych materiałach ukazujących się na tej stronie internetowej są własnością spółki Atradius lub są wykorzystywane za zgodą ich właściciela.

Korzystanie z tej strony internetowej dozwolone jest na użytek własny i w celach niekomercyjnych. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie informacji zawartych na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym (lecz nie tylko) środków elektronicznych, poprzez kopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniego wydania pisemnej zgody przez spółkę Atradius lub właściciela praw do treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub zamieszczanych przez spółkę Atradius na tej stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny. Nie mogą być one wykorzystywane lub rozpowszechniane w celach komercyjnych.

Polityka dotycząca haseł

Korzystanie z niektórych elementów tej strony internetowej wymaga zalogowania z wykorzystaniem danych uwierzytelniających – identyfikatora użytkownika oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania i za zabezpieczenie urządzenia, aby uniemożliwić dostęp do konta osobom nieupoważnionym. Przede wszystkim nie należy ujawniać swojego hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem swoich danych logowania. W sytuacji, w której dojdzie do utraty lub kradzieży hasła lub do wykorzystania hasła przez osobę nieupoważnioną, należy natychmiast powiadomić o tym spółkę Atradius. Spółka Atradius zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany hasła w każdej chwili i z dowolnego powodu.

Bezpieczeństwo

Kiedy spółka Atradius uzna to za stosowne, podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich informacji wprowadzanych lub przesyłanych spółce Atradius za pośrednictwem tej strony internetowej z wykorzystaniem bezpiecznych usług oraz technologii szyfrowania, przykładowo pozyskuje dostęp do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Niemniej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu z natury wiąże się z zagrożeniami (jeżeli dane nie zostały zaszyfrowane), zaś spółka Atradius nie gwarantuje, że strona internetowa nie zawiera błędów lub wirusów. Należy zastosować rozsądne środki ostrożności, takie jak aktualny program antywirusowy do ochrony urządzenia, z którego korzystasz. Spółka Atradius nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku naruszenia lub utracenia poufności danych użytkownika. Spółka Atradius nie ponosi odpowiedzialności za problemy i uszkodzenia wywołane obecnością wirusa komputerowego lub poprzez przesyłanie danych drogą elektroniczną.

Prywatność

Wykorzystanie przez spółkę Atradius danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest regulowane za pomocą Oświadczenia o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, podmiotów, którym są one udostępniane oraz praw użytkownika znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystając ze strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Atradius, zgodnie z zasadami zawartymi na stronie.

Spółka Atradius ma prawo do monitorowania każdego przesyłu danych w obrębie stron internetowych i/lub na forach lub grupach dyskusyjnych, lecz nie jest do tego zobligowana.

Przesyłanie danych w celu publikacji

Przesyłając spółce Atradius treści w celu publikacji na stronie internetowej, użytkownik ma świadomość, że spółka Atradius może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać przesłane treści w dowolny sposób, a także na ich podstawie tworzyć nowe treści. Użytkownik zapewnia, że materiał nadaje się do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność względem spółki Atradius w przypadku postępowania wszczętego przez osoby trzecie przeciwko spółce w związku z przesłanym materiałem. Użytkownik zapewnia, że ma świadomość, że spółka Atradius może opublikować przekazane treści i/lub wykorzystywać te treści lub pojęcia w nich zawarte w swoich produktach lub usługach bez zobowiązań wobec użytkownika, a także oświadcza, że nie będzie wszczynać postępowania przeciwko spółce Atradius, jeżeli zaistnieją powyższe okoliczności. Spółka Atradius nie weryfikuje i nie rewiduje prawdziwości lub poprawności przesłanych informacji. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez spółkę Atradius swojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że treści zamieszczone lub przesłane przez użytkownika na stronie internetowej stanowią naruszenie ich praw do własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Warunki dotyczące zabezpieczenia przed atakiem hakerów

Użytkownik oświadcza, że nie będzie:

(i) używać lub usiłować użyć „głębokiego linkowania”, „obrazu pamięci”, „robota”, „bota”, „pająka wyszukującego”, „zbieracza danych”, „kodu komputerowego” lub jakiegokolwiek innego automatycznego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu, funkcjonalności czy też metodologii lub procesu manualnego przebiegającego podobnie do procesów automatycznych do pozyskania, kopiowania i monitorowania jakiegokolwiek obszaru strony internetowej lub danych i treści, do których uzyskano dostęp za jej pomocą oraz wszystkich innych treści, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki Atradius;

(ii) pozyskiwać lub usiłować pozyskać za pomocą jakichkolwiek środków żadnych materiałów lub informacji umieszczonych na stronie internetowej, które celowo nie zostały udostępnione publicznie poprzez publiczne wyświetlenie na stronie internetowej lub zamieszczenie widocznego łącza na stronie internetowej;

(iii) naruszać ograniczeń mechanizmów regulujących dostęp automatów do strony internetowej lub podejmować prób obejścia lub ominięcia dowolnego ze środków zastosowanych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do strony internetowej lub jej treści;

(iv) naruszać bezpieczeństwa strony internetowej lub usiłować uzyskać nieupoważniony dostęp do strony internetowej, danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z dowolnym serwerem spółki Atradius poprzez praktyki hakerskie, wydobywanie haseł lub za pomocą innych środków;

(v) zakłócać (lub usiłować zakłócić) poprawne działanie strony internetowej lub dowolnych działań prowadzonych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, co dotyczy uzyskiwania dostępu do wszystkich danych, treści lub innych informacji wcześniej, niż zostaną one publicznie udostępnione na stronie internetowej;

(vi) podejmować (lub podejmować próby podjęcia) jakichkolwiek działań, które – w wyłącznej opinii spółki Atradius – obciążają lub mogą obciążać w sposób nieuzasadniony lub nadmierny stronę internetową lub infrastrukturę spółki Atradius.

Zastrzeżenia, brak gwarancji oraz wyłączenie odpowiedzialności

Spółka Atradius zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu (między innymi) wszystkich informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej lub przedstawianych za jej pomocą i/lub wszystkich usług opisanych lub reklamowanych na niniejszej stronie internetowej, w tym gwarancji odnoszących się do naruszenia praw patentowych, praw autorskich lub innych praw osób trzecich.

Spółka Atradius nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu urazów, strat, uszkodzeń lub wydatków wynikających z korzystania z niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony, do której odnośnik znajduje się na niniejszej stronie lub odsyłającej do niniejszej strony, w tym, bez ograniczeń, jakiejkolwiek utraty zysku, bezpośredniej, przypadkowej lub wynikowej straty. Ponadto spółka Atradius nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie własności lub, w szczególności, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę.

Spółka Atradius dołożyła wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową w stanie wolnym od wirusów komputerowych i w konsekwencji zrzeka się odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie mienia lub, w szczególności, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę, która mogła powstać w wyniku przesłania lub pobrania wirusów komputerowych. Spółka Atradius nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu, utratę danych, zmianę danych lub przestoje.

Odszkodowania i roszczenia

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać spółkę Atradius, jej licencjodawców i dostawców, jej wszystkie spółki powiązane oraz podmioty zależne, a także wszystkich członków zarządu i kierownictwa, pracowników, udziałowców, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i pełnomocników przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (obejmującymi koszty postępowania sądowego oraz niezbędne opłaty za usługi prawnicze i specjalistyczne) wynikającymi z roszczeń osób trzecich powiązanych z użytkowaniem strony internetowej lub z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania.

Użytkownik oświadcza, że odszkodowanie może nie stanowić odpowiedniego zadośćuczynienia za naruszenie lub złamanie niniejszych warunków użytkowania lub naruszenie każdego z naszych praw i, w związku z tym, oświadcza, że spółka Atradius ma możliwość dochodzenia nakazu sądowego, nakazu podjęcia stosownych działań i/lub wydania nakazu dostarczenia dokumentacji.

Rozdzielność postanowień

Jeśli dowolna część niniejszych warunków użytkowania okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków użytkowania. Każdy warunek użytkowania, który jest nieprawidłowy lub niewykonalny będzie domyślnie stosowany w takim stopniu, w jakim to możliwe.

Strony osób trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać hipertekst lub inne odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż spółka Atradius. Hiperłącza zostały udostępnione w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika, a odpowiedzialność za funkcjonowanie i treść tych stron internetowych spoczywa wyłącznie na organizacji sprawującej kontrolę nad tymi stronami, które objęte są odrębnymi warunkami użytkowania. Spółka Atradius nie ma żadnych zobowiązań względem użytkownika, żadnej innej osoby lub innego podmiotu z tytułu użytkowania stron internetowych osób trzecich.

Obecność hiperłącza prowadzącego z niniejszej strony internetowej do innej strony internetowej nie oznacza ani nie sugeruje, że spółka Atradius popiera czy wspiera treści przedstawione na takiej stronie internetowej, jej operatora lub operacje przeprowadzane na takiej stronie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie zakresu, w ramach którego będzie korzystać z dowolnych treści zamieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Spółka Atradius nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania należącego do osób trzecich w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem żadnych osób trzecich lub podmiotów w związku z bezpieczeństwem, poprawnością lub kompletnością rezultatów zastosowania takiego oprogramowania.

Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę, aby prawo obowiązujące w Holandii było stosowane do rozstrzygania wszystkich kwestii wynikających z lub odnoszących się do użytkowania niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych bądź informacji pozyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Użytkownik wyraża także zgodę na podporządkowanie się w takich sprawach w pierwszej kolejności wyłącznemu orzecznictwu Sądu Rejonowego w Amsterdamie, w Holandii.