Reklamacje - Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie

Obsługa klienta

W celu poznania danych kontaktowych poszczególnych biur, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Kontakt.

Zaangażowanie

Atradius stale dba o podnoszenie jakości świadczonych usług dzięki funkcjonującemu systemowi składania reklamacji. Doceniamy wszelkie uwagi na temat świadczonych przez nas usług, oferowanych produktów, a także dotyczących obsługi i pracowników. Zobowiązujemy się do udzielenia informacji zwrotnej na każdą przesłaną uwagę oraz reklamację.

Uczciwość

Nasza polityka rozpatrywania reklamacji opiera się na zasadzie  uczciwości i bezstronności. Każda reklamacja będzie rozwiązywana  w sposób obiektywny przez starszego członka naszego zespołu.
 

 

Jak składać reklamację? 

1. złożenie reklamacji

Reklamację można złożyć poprzez wysłanie mailowego zgłoszenia pod adres wskazany na naszej stronie bądź wypełnienie poniższego formularza reklamacyjnego. 

2. Potwierdzamy otrzymanie reklamacji

Otrzymujemy reklamację. 
Rejestrujemy reklamację w naszym systemie. 
Mailowo wysyłamy potwierdzenie otrzymania reklamacji.

3. Rozpatrujemy sprawę

Gdy zajdzie taka potrzeba, angażujemy inne działy, aby rozpatrzyć złożoną reklamację. Następnie monitorujemy postępy. 

4. Rozwiązujemy reklamację

Odpowiadamy na reklamację w ciągu 10 dni roboczych. Przesyłamy mailowo nasze stanowisko oraz proponowane rozwiązanie.


Formularz reklamacyjny

Kontakt

Firma

ReklamacjaZwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.