Reklamacje - Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie

Obsługa klienta

W celu poznania danych kontaktowych poszczególnych biur, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Kontakt.

Zaangażowanie

Atradius stale dba o podnoszenie jakości świadczonych usług dzięki funkcjonującemu systemowi składania reklamacji.Doceniamy wszelkie uwagi Klientów na temat świadczonych przez nas usług, oferowanych produktów, a także dotyczących obsługi i pracowników. Zobowiązujemy się do udzielenia informacji zwrotnej na każdą przesłaną uwagę oraz reklamację.

Uczciwość

Nasza polityka rozpatrywania reklamacji opiera się na zasadzie  uczciwości i bezstronności. Każda reklamacja będzie rozwiązywana  w sposób obiektywny przez starszego członka naszego zespołu.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.