UE odnotowuje progres w kwestii umów handlowych

Badania ekonomiczne / Dane ekonomiczne

 • Argentyna,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Chorwacja,
 • Republika Czeska,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Węgry,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Holandia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Hiszpania,
 • Wielka Brytania,
 • Wietnam
 • Inne

09 07 2019

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Unia Europejska podpisując dwie istotne umowy handlowe, nieprzerwanie poszerza perspektywy handlu. Pełny raport dostępny jest poniżej w języku angielskim.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.