Klachtenafhandeling - Help ons om onze service beter te maken

Klantenservice

Voor specifieke gegevens over Atradius bedrijven in het buitenland, zie onze contactgegevens en onze lijst met rechtspersonen.

Commitment

Werknemers van Atradius, inclusief de Raad van Bestuur, zijn toegewijd aan het verstrekken van een effectief klachtenbehandeling systeem. Wij erkennen uw recht om te klagen of commentaar te hebben op onze handelwijze en prestaties en wij sporen u aan feedback te geven over onze dienstverlening, producten, processen, systemen en medewerkers. Wij hebben een schriftelijk klachten beleid, een ontwikkelde procedure terzake ontvangen klachten en een speciale klachten manager.

Eerlijkheid

Atradius' klachtenbeleid en proces is gebaseerd op het principe van rechtvaardigheid en zorgt voor billijkheid, voor zowel de klager als een werknemer van Atradius met betrekking tot welke een klacht is ingebracht. Ons onderzoek naar aanleiding van een klacht zal altijd objectief zijn en zal worden uitgevoerd door een senior medewerker.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.