Login

Met onze gebruiksvriendelijke portal kunt u onze online tools managen.

Collect@Net

Log in op ons platform waar u uw incassozaken kunt beheren. Beschikbaar voor klanten van Atradius Collections.

Inloggen  Collect@Net

Agora - Online platform

Log in op ons online platform waar u uw incassozaken kunt beheren en kunt communiceren met de case manager.

Inloggen  Agora - Online platform

Atrium - Kredietverzekerde klanten

Log in op ons online credit management platform. Het biedt u toegang tot alle Atradius online applicaties in één omgeving.

Inloggen  Atrium - Kredietverzekerde klanten

Debtor@Net - Debiteuren

Log in op ons online platform voor debiteuren. U kunt online 24/7 betalingen verrichten en de openstaande vorderingen bekijken.

Inloggen  Debtor@Net - Debiteuren
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.