Insolventie Diensten

Als wereldwijd incassobedrijf met een wereldwijd netwerk van advocaten en ervaren professionals, kunnen wij eenvoudig claims indienen als een klant failliet is gegaan, ongeacht waar deze is gevestigd.

 

NL Order-to-cash debt collections

Een claim indienen bij nationale of internationale faillissementen

 

Insolventie Diensten

 

Als uw klant failliet wordt verklaard voordat ze voor uw goederen of diensten hebben betaald, zou u in staat moeten zijn om uw verlies tebeperken met een faillissementsprocedure. Echter, faillissementsprocedures duren vaak erg lang, zijn omslachtig en het proces kan ingewikkelder worden wanneer de schuldenaar in het buitenland zit.

Ons ervaren insolventieteam en onze juristen bevinden zich overal ter wereld om u te steunen bij zowel nationale als internationale claims.

Onze Insolvency Services ondersteunen u bij:

  • Begeleiding en ondersteuning bij verschillende internationale faillissementsprocedures
  • Snelle aanpak – als een bedrijf failliet gaat, dan is het belangrijk om snel uw claim in te dienen om de kans op schikking te vergroten
  • Een claim indienen – Wij stellen de claim op namens u, houden de voortgang bij en leveren u voortgangsrapportages
  • Barrières weghalen met betrekking tot internationale faillissementen zoals verschillen in wetgeving, taal en lokale procedures


 

 

Neem Contact op

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.