Standby Servicing

Standby Service monitort uw klantenportefeuille. Wanneer er iets gebeurt worden automatisch incasso-activiteiten gestart en kunt u gebruik maken van onze nationale en internationale incasso kennis.

Atradius Standby Servicing: verbeterde veiligheid en Asset–Backed Securitisation

 

Standby Services

 

 

Snel actie ondernemen wanneer uw klant in financiële problemen lijkt te komen is een van de meest effectieve manieren om risico’s te minimaliseren wanneer uw klant failliet dreigt te gaan.
Om deze reden is onze Standby Service ontworpen.
 
Het houdt de positie van uw klanten en de markt in de gaten en komt gelijk in actie wanneer hier aanleiding toe is. Onze Standby Service kan op elk moment worden toegepast in de cyclus van facturatie tot gerechtelijke procedures.
 
Aan financiële instellingen biedt deze service extra veiligheid wanneer een klant in de problemen komt. Standby Service is beschikbaar voor enkele modules of als complete dekking. Wij bieden lokale en internationale incasso-activiteiten binnen overeengekomen service levels (elke configuratie kan normaal gesproken worden geactiveerd binnen 48 uur).
 
Onze Standby Service biedt extra veiligheid en stelt financiële instellingen en factoringbedrijven in staat om Asset-Backed Securitisation programma’s aan te bieden op basis van onze sterke ratings.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.