Debt Collection Handbook

Wartościowe źródło informacji na temat międzynarodowej
windykacji należności, które wesprą Państwa biznes!

Czym jest Debt Collection Handbook?

Handbook magazine

Debt Collection Handbook jest coroczną publikacją, która prezentuje złożoność międzynarodowej windykacji. Podręcznik w szczegółowy sposób wyjaśnia różnorodność oraz złożoność specyfiki procesu windykacji w ponad 48 krajach. Opisuje przebieg kolejnych etapów w poszczególnych krajach, zaczynając od wezwań do zapłaty i polubownej windykacji, a kończąc na postępowaniach sądowych i upadłościowych.

Jaką wartość ma International Debt Collections Handbook dla naszych Klientów? 

Zgodnie z opiniami naszych Klientów, Debt Collection Handbook jest źródłem informacji o windykacji należności oraz wsparciem w procesie podejmowania decyzji w kwestii zarządzania należnościami.

Co mówią nasi Klienci?

  • Żadna branża nie jest odporna na ryzyko związane z międzynarodowym handlem i może być narażona na nierzetelne praktyki płatnicze. 
  • Wiedza na temat windykacji polubownej oraz znajomość specyfiki windykacji sądowej w poszczególnych krajach jest kluczowa.
  • Lokalna wiedza specjalistyczna gwarantuje profesjonalne i skuteczne wsparcie.

 

Co mogą Państwo znaleźć w Debt Collections Handbook?

Części dotyczące poszczególnych krajów zawierają skrót informacji na temat bieżącej sytuacji gospodarczej, w tym dane na temat zmian PKB, najważniejszych branż gospodarki, dynamiki wzrostu importu i eksportu oraz wskaźnika skuteczności naszych działań.

handshakeWindykacja polubowna

Indywidualny opis każdego państwa daje możliwość zapoznania się z lokalną specyfiką działań polubownych. Wyjaśniane są miejscowe procedury i zwyczaje dotyczące, między innymi, okresu przedawnień faktur, powszechnych metod płatności, wizyt terenowych oraz kosztów windykacji, którymi może być obciążony dłużnik.

icon legalWindykacja sądowa

Debt Collection Handbook zawiera informacje na temat prawa regulującego odzyskiwanie należności na drodze sądowe w poszczególnych państwach. Podręcznik pokazuje występujące różnice oraz podkreśla rolę, jaką odgrywają w danych krajach procedury oraz dostępne metody, służące egzekwowaniu prawa w procesie odzyskiwania należności na drodze sądowej. Pomaga on zrozumieć wszystkie etapy procesu windykacji sądowej, od skierowania sprawy do sądu, aż do skutecznej egzekucji komorniczej.

insolvencyPostępowanie upadłościowe

Debt Collections Handbook opisuje przebieg działań w przypadku, gdy firma dłużnika zgłasza wniosek o upadłość, skupiając się na ograniczeniu strat. Postępowania upadłościowe zazwyczaj są długotrwałe oraz bardzo uciążliwe pod względem administracyjnym, a zwłaszcza w przypadku upadłości zagranicznego podmiotu. W Debt Collections Handbook przedstawione są najefektywniejsze metody prowadzenia postępowań upadłościowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem usług, w których Atradius Collections może wesprzeć Państwa biznes, na różnych etapach zarządzania należnościami.

Zaczynając od wysyłania wezwań do zapłaty w imieniu Klienta czy jednorazowego zlecenia windykacyjnego, a kończąc na całkowitym outsourcingu kontroli należności. Naszym celem jest wsparcie Państwa biznesu w odzyskiwaniu należności, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się dłużnik oraz języka, w którym mówi.

 

 

 

 

PL Order-to-cash debt collections

 

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.