Informace pro dodavatele

Skupina Atradius poskytuje své služby v různých zemích.

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o konkrétních společnostech skupiny Atradius, podívejte se na naše kontaktní údaje.

Atradius N.V. je mateřská společnost skupiny Atradius
Sídlo společnosti:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nizozemí
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com

Trade Register Chamber of Commerce Amsterdam: 34196963
VAT-number: 8126.11.378.B.01

Představenstvo Atradius N.V.:
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge

Informace pro dodavatele:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
1066 Paseo de la Castellana no. 4, Madrid,
zapsaná v Madrid Commercial Registry: M-171.144, Španělsko,

jednající prostřednictvím
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku
se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77616,

IČ: 05568633
DIČ: CZ683988590

Bankovní spojení: Deutsche Bank
Číslo účtu: 5008 2000 18/7910

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Markéta Stržínková, PhD.

Orgán vykonávající dohled nad finančním trhem v České republice:

Česká národní banka (Czech National Bank)
Sídlo společnosti:
Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Česká republika
IČ: 48136450
http://www.cnb.cz

Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.