Přihlášení na stránky

Naše výkonné systémy Vám umožní spravovat Váš účet, smlouvy a další činnosti s tím spojené přehledně a s minimálním úsilím online. Pro zabezpečené přihlášení Vám poskytneme heslem chráněný přístup.

Collect@Net

Přihlášení do systému inkasa pohledávek prostřednictvím webových stránek zpřístupněným našim klientům, kteří mají sjednané inkaso pohledávek.

Přihlaste se do  Collect@Net

Atradius Atrium

Náš nový online portál vám poskytuje přímý přístup do všech online aplikací Atradius v jednom uživatelském prostředí.

Přihlaste se do  Atradius Atrium

Debtor@Net

Debtor@Net je online portál umožňující dlužníkům uskutečnit efektivně a rychle online platby 24 hodin denně, v měně kontraktu, kdekoliv se zrovna nacházejí.

Přihlaste se do  Debtor@Net
Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.