Publikace o vymáhání pohledávek

Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí se etabloval jako nezbytný nástroj pro správná rozhodnutí v oblasti vymáhání pohledávek v cizích zemích.

Rudi De Greve, Global Operations Director

Podívejte se na souhrnné údaje o vymáhání obchodních pohledávek v publikacích Atradius Collections – Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek, Globální přehled o vymáhání pohledávek a Zpráva o trendech v odvětví.

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek je klíčový nástroj pro rozhodování ohledně vymáhání pohledávek v zahraničí.

International Debt Collections Handbook 2019 - Atradius Collections

Globální přehled o vymáhání

Globální přehled o vymáhání pohledávek zkoumá inkasní aktivity podniků a jak se vypořádávají s fakturami po splatnosti. Také identifikuje faktory ovlivňující využití externích inkasních partnerů.

GCR Atradius Collections
Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.