Rynek Windykacji na świecie

GCR prezentuje rozwiązania stosowane przez firmy w związku z zaległymi należnościami. Przedstawione są także czynniki wpływające na to, że firma decyduje się na outsourcing windykacji.

 

 

 

 

 

Global Collections Revew Atradius Collections

 

 

 

 

 

Raporty na temat rynku windykacji na świecie (Global Collection Review) opierają się na badaniach przeprowadzonych na niemalże 6000 firm z całego świata i zawierają ocenę wymogów biznesowych, jakie muszą spełnić usługi związane z windykacją należności handlowych. Coroczne raporty przedstawiają, w rozbiciu na Europę, Ameryki oraz kraje Azji i Pacyfiku, informacje na temat sposobów podejścia do windykacji należności i związanych z nią praktyk stosowanych w każdym z omawianych regionów, jak również kwestie, które prawdopodobnie będą wpływać na rozwój rynku w przyszłości.

Raporty zawierają analizy każdej z głównych gospodarek danego regionu, omówienia sposobów windykacji należności przez firmy oraz metod radzenia sobie z zaległościami z tytułu faktur. Przedstawiają również różne rodzaje postępowania w ramach tego samego regionu, czynniki wpływające na wybór przez firmy partnerów zewnętrznych zajmujących się windykacją, a także trendy regionalne.

 

 

download icon red

 

 

Zachęcamy do pobrania raportu Global Collections Review.

 

Co mogą Państwo znaleźć w  Global Collections Review?

Raport zawiera analizę sposobów podejścia  do windykacji należności przedsiębiorstw w 30 krajach oraz związanych z nią praktyk stosowanych w zależności od czynników, które mają wpływ na proces windykacji. Ponadto GCR bada potencjalny rozwój usług oferowanych przez firmy windykacyjne, przewidywane przyszłe zmiany dotyczące stabilności finansowej odbiorców oraz jakość portfela przeterminowanych należności.

 

 

 case icon (blue)

 

 

Obsługa opóźnionych płatności

Skłonność do handlu z odroczonym terminem płatności jest powszechną praktyką w przypadku transakcji zarówno krajowych, jak i  zagranicznych. Ta część raportu opisuje jaki wpływ na transakcje handlowe mają opóźnione płatności. Im dłużej należność pozostaje niespłacona, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo odzyskania zaległej kwoty w całości. Przedsiębiorstwa początkowo podejmują próby odzyskania należności na własną rękę, dopiero później, gdy wspomniane działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, windykacja długu zlecana jest firmie zewnętrznej. W niektórych regionach przedsiębiorstwa najczęściej wybierają korzystanie z wewnętrznych zasobów, gdy  w pozostałych, z racji iż  wcześniej przytoczona metoda nie przynosi pożądanego efektu, preferowany jest outsourcing.

 

 

settings icon (blue)

 

 

Rozwój usług windykacyjnych

GCR przedstawia różnice rozwiązań dotyczących odzyskiwania należności, jakie występują w zależności od regionu. W niektórych krajach profesjonalna usługa windykacyjna jest wciąż trudno dostępna, podczas gdy w innych jest powszechnie znana i stosowana. Zlecanie windykacji zewnętrznym firmom, doradztwo w zakresie działań prawnych oraz dostęp do spraw online są powszechne, podczas gdy w niektórych regionach przedsiębiorstwa szukają alternatywnych rozwiązań usług windykacyjnych, zawierających szkolenie z zarządzania należnościami oraz płatności online.

 

 

 paperplane icon (blue)

 

 

Naświetlenie niedalekiej przyszłości

Występowanie przeterminowanych należności w przedsiębiorstwach wywołało opóźnienia w płatnościach do swoich dostawców, co zwykle wiąże się  ze zmianą przepływu środków pieniężnych, utraty przychodów oraz szukaniem dodatkowego finansowania. W tej części odnajdą Państwo informacje o zachowaniach, jakie zostaną przyjęte przez przedsiębiorstwa w Państwa regionie, do których należą między innymi: zarządzanie należnościami, sprawdzanie zdolności kredytowej odbiorców oraz monitorowanie ryzyka kredytowego. Przedsiębiorstwa w niektórych regionach prognozują poprawę zdolności do płacenia faktur na czas, natomiast w innych przewidywane jest pogorszenie stabilności finansowej firm.

Usługi

Atradius Collections oferuje szeroki wachlarz usług, które mają na celu spełnienie Państwa wymagań dotyczących zarządzania należnościami. Zaczynając od wezwań do zapłaty wysyłanych w Państwa imieniu, poprzez jednorazowe zgłoszenie windykacyjne, a kończąc na kompleksowym monitoringu.
Naszym celem jest wspieranie Państwa w odzyskiwaniu należności, niezależnie od miejsca pobytu dłużnika. Więcej informacji na temat usług albo danych kontaktowych mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie. 

Inne treści / informacje

International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Windykacja polubowna

Produkt

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Monitoring należności

Produkt

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.