Obsługa postępowań upadłościowych

Jesteśmy globalną firmą windykacyjną z ogólnoświatową siecią prawników i profesjonalistów. Zgłaszamy Państwa wierzytelność wobec upadłych dłużników, niezależnie od miejsca ich siedziby.

 

 

PL Order-to-cash debt collections

 

 

Zgłaszanie wierzytelności wobec upadłych podmiotów gospodarczych z kraju i z zagranicy

Obsługa upadłości

 

Jeśli Państwa Klient ogłosi upadłość przed dokonaniem zapłaty za dostarczone przez Państwa firmę towary lub usługi, Państwa celem jest zminimalizowanie strat poprzez proces obsługi upadłości. Procedury upadłościowe często są przewlekłe i uciążliwe, a w przypadku dłużnika zagranicznego mogą wiązać się z jeszcze większym stopniem złożoności.

Członkowie naszego doświadczonego zespołu specjalistów oraz prawników zajmujących się upadłościami rozmieszczeni są na całym świecie. Udzielą Państwu pomocy w dochodzeniu roszczeń wobec dłużników zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W ramach obsługi postępowań upadłościowych zapewniamy:

  • Doradztwo i wsparcie w ramach procesów obsługi wobec podmiotów zagranicznych.
  • Szybkość działania – gdy spółka składa wniosek o ogłoszenie upadłości, ważne jest szybkie zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej w celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że zostanie ono zaakceptowane.
  • Zgłoszenie wierzytelności – zgłosimy w imieniu Państwa firmy wierzytelność do masy upadłościowej, będziemy monitorować postępowanie i przekażemy bieżące, stosowne sprawozdania.
  • Usuwanie barier związanych z upadłością podmiotów zagranicznych, takich jak różnice prawne, językowe i związane z lokalnymi procedurami.

Skontaktuj się z nami

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.