Barometr Praktyk Płatniczych Atradius

Barometr Pratyk Płatniczych

 • Polska
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

01 05 2017

Wzrost polskiego PKB zwolnił od 2015 r. w związku ze spadkiem poziomu inwestycji. Przewiduje się, że w 2017 r. PKB wzrośnie do poziomu 3,3% z 2,8% w 2016 r.

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności

Po niewielkim wzroście z poziomu 28,1% w 2015 r. do 33,9% w 2016 r., procent sprzedaży z odroczonym terminem płatności ponownie zanotował w tym roku spadek (28,9%). Wśród krajów Europy Wschodniej uwzględnionych w ankiecie Polska jest jednym z krajów najmniej nastawionych na sprzedaż w oparciu o kredyt kupiecki.

 

 

 

[image] Barometer Poland 1

 

 

 

 • Średnio 32,0% sprzedaży dokrajowych klientów B2B dokonano z odroczonym terminem płatności. Zwraca uwagę spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. W odniesieniu do zagranicznych klientów B2B polscy ankietowani średnio 25,7% transakcji zawarli w oparciu o kredit kupiecki(spadek z 30,3% w 2016 r.).

 • Podobnie jak w 2016 r. sprzedaż B2B z odroczonym terminem płatności w Polsce (28,9%) kształtuje się dużo poniżej średniej dla Europy Wschodniej (39,8%).

 • Niechęć ankietowanych w Polsce do sprzedaży do sprzedaży z odroczonym terminem płatności jest w trochę większym stopniu skupiona na transakcjach zagranicznych (25,7%) niż na krajowych (32,0%). Poprzednie ankiety wykazywały identyczny trend.

 • Wyższy procent sprzedaży w oparciu o kredyt kupiecki do klientów krajowych może odzwierciedlać lepszą znajomość krajowych praktyk biznesowych oraz wyższy poziom zaufania w przypadku prowadzenia interesów z rodakami.

Przeterminowane faktury B2B (%)

Procent zaległych należności B2B w Polsce w dalszym ciągu wzrasta. Jednak pomimo wzrostu o pięć punktów procentowych odsetek zaległych należności B2B w Polsce (38,8%) jest niższy od średniej w regionie (41,5%).

 

 

 

[image] Barometer Poland 2

 

 

 

 • Wyższy procent ankietowanych w Polsce (89,2%) odnotował nieterminowe spłacanie faktur B2B niż w pozostałych krajach Europy Wschodniej, w których przeprowadzono ankietę (83,7%).
 • Nieterminowe spłacanie faktur na rzecz polskich ankietowanych ma średnio miejsce tak samo często w przypadku krajowych klientów B2B jak w przypadku zagranicznych klientów B2B (89,2%). Co więcej, wśród krajów Europy Wschodniej, w których przeprowadzono ankietę, Polska odnotowała najwyższą częstotliwość nieterminowych płatności ze strony zagranicznych klientów B2B (89,2%).
 • Zaległości w płaceniu faktur w obrocie B2B miały miejsce częściej w przypadku klientów krajowych naszych polskich ankietowanych (41,0%) niż w przypadku ich klientów zagranicznych (36,6%). Obie te średnie są niższe od średnich odnotowanych w Europie Wschodniej ogółem (w kraju: 45,2%; za granicą: 37,7%).
 • Wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) w Polsce wynosi 88 dni (wzrost z poziomu 71 dni w 2016 r.) Jest on również o 27 dni dłuższy od wskaźnika DSO dla Europy Wschodniej ogółem.
 • Patrząc w przyszłość, 57.6% polskich ankietowanych odpowiedziała, że nie spodziewa się zmian dotyczących wskaźnika DSO w ciągu najbliższych 12 miesięcy., 23,0% przewiduje niewielki wzrost, a 12,2% spodziewa się niewielkiego spadku.

Czas okczekiwania na zapłatę (średnia liczba dni)

W 2017 r. ankietowani w Polsce, podobnie jak w większość firm w Europie Wschodniej (z wyjątkiem ankietowanych w Turcji), zapewniali dłuższe terminy płatności zarówno swoim krajowym, jak i zagranicznym kontrahentom B2B.

 

 

 

[image] Barometer Poland 3

 

 

 

 • W 2017 r. krajowi klienci B2B ankietowanych w Polsce otrzymywali średnio 30 dni od daty wystawienia faktury na uregulowanie swoich płatności. Jest to okres o pięć dni dłuższy od średniego krajowego okresu płatności w 2016 r.
 • Kolejny wzrost odnotowano w przypadku średnich terminówpłatności dlazagranicznych klientów B2B. Polscy dostawcy dawali średnio termin 34 dni na zapłacenie faktury, o cztery dni więcej niż w 2016 r.
 • Pomimo oferowania większej ilości czasu na zapłacenie faktur ankietowani w Polsce odnotowali jednak drobne wzrosty związane z opóźnieniami płatności. Krajowi klienci B2B opóźniali płatności średnio o 24 dni (wzrost z poziomu 23 dni w 2016 r.). Zagraniczni klienci B2B opóźniali płatności średnio o 25 dni (2016 r.: 23 dni).
 • W 2017 r. dostawcy w Polsce musieli czekać 56 dni (o sześć dni więcej niż w 2016 r.) na przekształcenie należności B2B w gotówkę. Jest to drugie miejsce, spośród krajów Europy Wschodniej, w których przeprowadzono ankietę, co do czasu przekształcenia kredytu kupieckiego w gotówkę.

Główne czynniki opóźnień w płatnościach

Niewystarczająca dostępność kapitału stanowiła najczęściej wymieniany powód opóźnień płatności w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej.

 

 

 

[image] Barometer Poland 4

 

 

 • 63,1% ankietowanych w Polsce wymieniało obawy związane z płynnością jako główny powód opóźnień płatności ze strony ich krajowych klientów B2B. Dla porównania w całej Europie Wschodniej wartość ta jest niższa i wynosi 58,4%.
 • Analizując opóźnienia w płatnościach ze strony zagranicznych klientów B2B 31,4% polskich ankietowanych odpowiedziało, że opóźnienia tebyły spowodowane skomplikowanymi procedurami płatniczymi. Inaczej jest w przypadku najczęściej podawanego powodu na poziomie regionalnym (obawy związane z płynnością: 33,6%).
 • Drugim najczęściej wymienianym powodem opóźnień w płatnościach było wykorzystanie przez kupujących nieregulowania na czas zapłaty jako formy finansowania bieżącej działalności, podawanym przez 33,9% dla krajowych oraz przez 24,5% dla zagranicznych klientów B2B ankietowanych w Polsce. Dla Europy Wschodniej obraz był podobny (krajowi: 32,4%; zagraniczni: 27,7%).
 • 43,5% polskich ankietowanych zadeklarowało, że opóźnienia płatności nie miały znaczącego wpływu na ich działalność. Jednak 23,9% z nich stwierdziło, że ze względu na spóźnione otrzymanie zapłaty zmuszeni oni byli opóźnić płatności na rzecz swoich dostawców, a 17,4% z nich było zmuszonych do poszukiwania dodatkowego finansowania ze strony banków, firm faktoringowych oraz z innych źródeł.

Ochrona rentowności działalności

Odrobinę mniejszy odsetek ankietowanych w Polsce (11,5%) niż w Europie Wschodniej ogółem (13,1%) zadeklarował chęć zrobienia czegoś więcej, aby chronić swoje interesy przed wpływem Brexitu, spowolnieniem w Azji oraz protekcjonizmem amerykańskim.

 

 

 

[image] Barometer Poland 5

 

 

 • 53,8% ankietowanych w Polsce określiło, że w świetle wyżej wymienionych wydarzeń najprawdopodobniej będą oni utrzymywać aktualną politykę zarządzania sprzedażą w oparciu o kredyt kupiecki. Odsetek ten jest zbieżny z odsetkiem dotyczącym Europy Wschodniej ogółem (53,3%).
 • Pytania o działania związane z zarządzaniem kredytami kupieckimi, dla których istnieje największe prawdopodobieństwo zwiększenia ich wykorzystania, ankietowani w Polsce deklarowali zamiary rozszerzenia sprawdzania zdolności kredytowej kupujących (14,2%) oraz zwiększenia rezerw na należności nieściągalne (13,8%).
 • Mimo, że Wielka Brytania stanowi drugi co do wielkości rynek eksportowy dla ankietowanych w Polsce wpływ Brexitu nie wydaje się budzić ich obaw. Tylko 14,9% ankietowanych w kraju twierdziło, że rozszerzy sprawdzanie zdolności kredytowej kupujących, a 14,7% zadeklarowało, że zwiększy rezerwy na należności nieściągalne w celu wzmocnienia aktualnego zarządzania sprzedażą z odroczonym terminem płatności.
 • W celu zarządzania ryzykami wynikającymi z protekcjonizmu amerykańskiego 16,2% polskich ankietowanych odpowiedziało, że zwiększy monitorowanie ryzyka związanego ze sprzedażą w oparciu o kredyt kupiecki do swoich odbiorców, a 15,0% zadeklarowało zamiar zwiększenia rezerw na należności nieściągalneoraz rozszerzenia sprawdzania zdolności kredytowej swoich kupujących.
 • Spowolnienie w Azji wydaje się mieć najmniejszy potencjał w zakresie pobudzenia polskich ankietowanych do zwiększenia ochrony oraz wykorzystania narzędzi zarządzania sprzedażą na kredyt kupiecki.

Nieściągalne należności

Całkowita wartość należności B2B odpisanych jako nieściągalne w Polsce zmniejszyła się nieznacznie z 1,2% w 2016 r. do 1,0% w 2017 r. To samo odnotowano na poziomie regionu , gdzie odsetek nieściągalnych należności B2B również kształtuje się na poziomie 1,0%. 

 

 

 

[image] Barometer Poland 6

 

 

 

 • Na nieściągalne należności w Polsce składały się prawie wyłącznie odpisy krajowe (krajowe: 0,8%; zagraniczne: 0,2%).
 • Ankietowani w Polsce poinformowali, że w 2017 r. największa część nieściągalnych należności pochodziła z następujących sektorów: budowlanego, trwałych dóbr konsumpcyjnych, spożywczego i usług biznesowych.
 • 50% polskich ankietowanych odpowiedziało, że należności B2B zostały odpisane jako nieściągalne ze względu na upadłości kontrahentów. 25,9% ankietowanych odpowiedziało, że nastąpiło to ponieważ koszt ściągania długów był zbyt wysoki, a 23,2% odpowiedziało, że odpisy stanowiły wynik nieudanych prób windykacji. Więcej informacji można znaleźć w publikacji Global Collections Review firmy Atradius Collections, która będzie dostępna 24 października 2017 r.

Praktyki płatnicze w zależności od branży

24,0% ankietowanych w Polsce odpowiedziało, że oczekuje ogólnego pogorszenia związanego z zachowaniami płatniczymi swoich klientów B2B w nadchodzących 12 miesiącach. Odsetek ten jest nieznacznie niższy niż w całej Europie Wschodniej (26,0%) i stanowi drugi co do wielkości w regionie za Turcją (50,0%).

 

[image] Barometer Poland 7

 • Terminy płatności faktur przedłużane przez ankietowanych w Polsce dla klientów B2B w branży budowlanej (38 dni) oraz w sektorze przemysłu maszynowego (39 dni) są znacznie dłuższe od średniej krajowej (32 dni).
 • Najkrótsze terminy płatności oferowane były klientom B2B w przemyśle tekstylnym (14 dni).
 • Mimo łagodnych terminów płatności klienci B2B ankietowanych w sektorze budowlanym regulowali zaległe płatności najwolniej. 51% ankietowanych w Polsce stwierdziło, że opóźnienia w płatnościach najczęściej stanowiły wynik niewystarczającej dostępności funduszy, a 42% odpowiedziało, że opóźnienia miały miejsce, ponieważ kupujący wykorzystywali nieregulowanie w terminie faktur jako formę finansowania swojej bieżącej działalności.
 • Około 24% ankietowanych w Polsce oczekuje pogorszenia praktyk płatniczych w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Jest to znacznie większy odsetek niż w przypadku ankietowanych, którzy przewidują poprawę (13%).
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.